Merde på havet

Personvernerklæring for Lingalaks AS

Personvernerklæringa er meint for å sikre at kundar er informert om dei opplysningar me samlar inn og lagrar om våre kundar. Den fortel òg kvifor me brukar opplysningane, og korleis me sikrar kundane våre sine rettigheter og reglar i personlovgivninga av 25. mai 2018.

Behandlingsansvarleg:
Daglig leiar er på vegne av Lingalaks AS ansvarleg for selskapets behandling av personopplysningar.

Personopplysningar som lagrast:
Me lagrar fylgjande personopplsyningar om våre kunder; namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Føremål med handsaminga:
Me handsamar opplysningane for å kunne gjennomføre våre forpliktelse etter avtale med deg.
Me nyttar òg opplysningane for å kunne gje deg informasjon, tilbod og service i samband med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendingar.

Grunnlag for behandlinga:
Informasjon om namn, adresse, telefon, e-postadresse nyttast for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne handsaminga er personvernforordningas artikkel Art 6 (b). Der du har gjeve samtykke til det, nyttast òg opplysningane til å gje deg informasjon via e-post og telefon. Grunnlaget for denne handsaminga er personvernforordninga Art 6 (a). Du kan når som helst takka nei til å motta slik informasjon frå oss.

Innhenting av personopplysningar:
Me lagrar dei personopplysningane du har gjeve våre tilsette i samband med ditt kjøp.

Utlevering av opplysningar til tredjeparter:
Me vil ikkje dele, selgje, overføre eller på annan måte utlevere personopplysningar til andre, med mindre vi er rettsleg forplikta til det.

Sletting av personopplysningar:
Opplysninger me har motteke i samband med registrering av dine kundeopplysningar lagras hos oss i 3,5 år.
Opplysningar me etter bokføringsloven er forplikta til å bevare vil lagrast i inntil 5 år, i henhald til lovas krav.

Rettigheter for den registrerte:
Me handsamar dine personopplysningar i henhald til personopplysningslova og gjeldande forskrifter. Det vert gjort merksam på at du kan krevje innsyn i- og flytting av eigne personopplysningar, samt krevje retting eller sletting av opplysningar.
Det kan klagast til Datatilsynet på handsaming i strid med reglane.

Informasjonssikkerhet:
Me sikrar dine personopplysningar gjennom både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:
Henvendelser om kva opplysningar som er registrert, retting og sletting kan sende skriftleg til fylgjande adresser:
E-post: linga@lingalaks.no
Postadresse: Lingalaks AS, Grovabrotet8, 5600 Norheimsund